Phát triển kinh tế là trọng tâm, nhưng không coi nhẹ nhiệm vụ củng cố quốc phòng

Minh Hường/VOV1 | 28/03/2021, 18:23

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nêu rõ, Nghị quyết Đại hội XIII khẳng định củng cố bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, nhưng không coi nhẹ nhiệm vụ củng cố quốc phòng.

Trong chương trình của Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, chiều 28/3, các đại biểu nghe 2 báo cáo chuyên đề về "Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam" và "Những nhận thức mới, tư duy mới an ninh quốc gia".

Nội dung chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam” do Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trình bày gồm 2 phần: Tình hình thế giới, khu vực, trong nước tác động đến quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và Nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam.

Thứ trưởng Phan Văn Giang cho biết, quan điểm về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là bộ phận quan trọng trong hệ thống quan điểm, đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng, là “kim chỉ nam” cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình lãnh đạo nhận thức, tư duy của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc không ngừng được phát triển, đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn của từng giai đoạn cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình trong nước, khu vực, quốc tế và xu thế của thời đại, Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định, bổ sung, phát triển những quan điểm cơ bản về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Trong đó, nhiệm vụ quốc phòng được Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định: Củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân là nòng cốt. 

Thứ trưởng Phan Văn Giang khẳng định: "Củng cố bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, nhưng không coi nhẹ nhiệm vụ củng cố quốc phòng. Củng cố quốc phòng là cơ sở, là tiền đề tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế. Ngược lại kinh tế phát triển, đất nước mạnh lên sẽ là “phương thức hữu hiệu” để bảo vệ Tổ quốc. Đây là quan điểm lý luận cơ bản, chi phối, quy định toàn bộ các nội dung về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Những nhận thức và tư duy mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng là những chủ trương lớn, đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược; là kết quả của việc tổng kết sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng về củng cố, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện thắng lợi những chủ trương, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; là kế sách giữ nước từ sớm, từ xa; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước, ông Phan Văn Giang nêu rõ./.

Bài liên quan
TP.HCM kiến nghị Bộ Quốc phòng chuyển giao 3 khu đất để làm đường
TP.HCM kiến nghị Bộ Quốc phòng chuyển giao 3 khu đất với tổng diện tích gần 9.000m2 để thực hiện 3 dự án giao thông nhằm giảm ùn tắc ở quận Gò Vấp.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
'Chưa bao giờ dạy học lại trở thành nghề nguy hiểm như bây giờ'
TS Trịnh Thị Thu Tuyết nêu quan điểm cần trả lại cho người thầy vị thế xứng đáng, bởi chưa bao giờ vai trò, vị thế của họ bị hạ thấp đến thế.
Mới nhất