Series tiểu phẩm Tài chính toàn diện (tập 13): Quản lý chi tiêu
VOVLIVE - Quản lý tài chính cá nhân/hộ gia đình là việc xậy dựng, theo dõi và phân tích ngân sách, tiết kiệm và chi tiêu của cá nhân/gia đình theo thời gian, có tính đến rủi ro tài chính và các sự kiện trong tương lai. Nhận thức được việc lập kế hoạch tài chính trong gia đình sẽ tạo ra lợi ích dài hạn cho từng thành viên và toàn bộ gia đình.