Series tiểu phẩm Tài chính toàn diện (tập 15): Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo
Đối tượng của chương trình là các hộ gia đình đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận, có thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm và đáp ứng đủ các điều kiện của ngân hàng chính sách xã hội.