Bảo tồn, phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị
Hệ thống các công trình di sản kiến trúc đô thị nước ta mang đậm dấu ấn văn hoá, lịch sử của nhiều thời kỳ phát triển của đất nước. Tuy nhiên, cần phải ứng xử như thế nào với các di sản kiến trúc này?