UBND thành phố Hà Nội

Ông Trần Sỹ Thanh làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Hà Nội
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3072/QĐ-UBND kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh làm Trưởng Ban chỉ đạo.