UBND thành phố Hà Nội

Ông Lê Hồng Sơn tạm thời điều hành hoạt động của UBND thành phố Hà Nội
Bộ Chính trị đồng ý phân công ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND Hà Nội tạm thời điều hành hoạt động của UBND TP Hà Nội kể từ ngày 7/6/2022.