Kiểm soát rủi ro trái phiếu doanh nghiệp nhưng không can thiệp hành chính vào thị trường
Cần vừa kiến tạo phát triển cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp, vừa kiểm soát được rủi ro, sớm hoàn thiện hành lang pháp lý. Cơ quan quản lý kiểm soát nhưng không nên can thiệp hành chính quá nhiều vào thị trường.