Chủ tịch nước dự Lễ thông xe kỹ thuật Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận nằm toàn bộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, tổng vốn điều chỉnh lần cuối là trên 12.200 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước tham gia là 2.186 tỉ đồng.