ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC XIII

Bảo toàn Danh dự đảng viên - điều thiêng liêng và cao quý nhất
Khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng, dù ở đâu, dù ở cương vị nào, trước cam go thử thách, mỗi cán bộ, đảng viên hãy khắc cốt ghi tâm: Lời thề trước Đảng - Hãy giữ “danh thơm, tiếng tốt”, để bảo vệ uy tín, danh dự của Đảng.