• image

    Không còn nạn đói

    Thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trường của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các vấn đề an ninh lương thực, đói nghèo tại Việt Nam và phổ biến các mục tiêu, nội dung, giải pháp thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “ Không còn nạn đói” ở Việt Nam; những lợi ích và hiệu quả của việc phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm hợp lý, an toàn, tiết kiệm, chống lãng phí...
Chương mới nhất