• image

    Xã hội học tập

    Thông tin tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vai trò, vị trí công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Tuyên truyền giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất khả năng sáng tạo của môi cá nhân; Tuyên truyền và tổ chức học tập suốt đời cho người lớn; Tuyên truyền về các mô hình hay, phong trào hoạt động tốt về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; những gương sáng về tự học tự học thành tài để lập thân, lập nghiệp tại các địa phương
Chương mới nhất