• image

    Phòng chống thiên tai

    Thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống thiên tai, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao nhận thức về thiên tai và trang bị kiến thức cho cán bộ, người dân sinh sống tại khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai để chủ động ứng phó, thích ứng để xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai...
Chương mới nhất