• image

    Tuyên truyền An toàn giao thông năm 2021

    Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, trọng tâm là: Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Bộ Luật Hàng hải và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện các Luật này; Tăng cường tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an và các đơn vị liên quan về công tác đảm bảo an toàn giao thông; vận động xây dựng “văn hóa giao thông” cho mọi người tham gia giao thông, người kinh doanh vận tải và người thi hành nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xây dựng các điển hình về an toàn giao thông như: địa phương, đơn vị, trường học không có người vi phạm an toàn giao thông và không có tai nạn giao thông
Chương mới nhất