• image

    Văn hóa ứng xử trong trường học

    Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm của nhà trường, gia đình người học, tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương đối với việc xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học và nâng cao nhận thức trong trường về xây dựng văn hoá ứng xử; Tuyên truyền xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hoá của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hoá
Chương mới nhất