• image

    Thủ tướng Võ Văn Kiệt – Một cuộc đời sôi nổi hiến dâng

    Sinh ra trên mảnh đất Nam Bộ thành đồng, đằm mình trong phong trào cách mạng giải phóng dân tộc và hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân, đế quốc, cuộc đời 86 mùa xuân của đồng chí Võ Văn Kiệt là cuộc đời oanh liệt, vì nước, vì dân. Dẫu khi băng mình trong mưa bom, bão đạn của chiến tranh, lãnh đạo phong trào cách mạng ở bưng điền kháng chiến hay trong những năm tháng đảm nhiệm trọng trách người đứng đầu Chính phủ, ở thời điểm có tính bước ngoặt của lịch sử dân tộc, ông luôn đằm mình vào thực tiễn cuộc sống để gần dân, sát dân, lắng nghe, thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng chính đáng, dù là nhỏ nhất của nhân dân. Trên cương vị là Thủ tướng Chính phủ, một sự ủy thác của dân tộc và nhân dân, bằng trí tuệ và bản lĩnh của một người hành động, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bằng những trải nghiệm quý báu từ thực tiễn, bộ óc ấy, tư duy ấy, nhân cách ấy đã quy tụ và tổ chức phát động sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong cuộc chiến chống đói nghèo, lạc hậu, trong hội nhập và phát triển, trong xóa bỏ mặc cảm bất đồng để hướng tới tương lai tốt đẹp vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh...
  • 23/11/2022
    Chương trình nhằm tôn vinh, tri ân những công lao, cống hiến to lớn, quan trọng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt – nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay...
    Xem thêm Thu gọn