• image

    Phát triển thương mại

    Tuyên truyền các nội dung của Chiến lược Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về: quan điểm, điểm mới phát triển thương mại trong nước, mục tiêu phát triển thương mại trong nước, định hướng chủ yếu phát triển thương mại trong nước, nhiệm vụ giải pháp phát triển thương mại trong nước, tổ chức triển khai phát triển thương mại trong nước. Tuyên truyền các kết quả đạt được trong việc phát triển thương mại trong nước về thông tin cần thiết, hỗ trợ cho các doanh nghiệp thương mại thuộc phạm vi quản lý, công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng luật pháp, chính sách điều hành phát triển thị trường trong nước, công tác thông tin về phát triển thị trường trong nước, thông tin về thị trường, nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng thương mại, công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhượng quyền thương mại, tổ chức hệ thống phân phối trên thị trường trong nước...
Chương mới nhất