• image

    Phát triển kinh tế tập thể

    Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tuyên truyền về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 20-NQ/TW và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; Tuyên truyền, khuyến khích khơi dậy phong trào tham gia phát triển kinh tế tập thể...
Chương mới nhất