• image

    Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2023

    Thông tin tuyên truyền về các văn bản pháp lý, quy định, hoạt động của Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam. Truyền thông, quảng bá về Chương trình và các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2023. Quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2023 trên hệ thống thông tin cơ sở nhằm phát triển thị trường trong nước. Hướng dẫn phát triển sản xuất, xây dựng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ có thế mạnh ở địa phương đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam...
Chương mới nhất