• image

    Xây dựng gia đình

    Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển gia đình; các chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về vị trí, vai trò, giá trị của gia đình trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh; Tuyên truyền đấu tranh chống lối sống thực dụng, các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình...
Chương mới nhất