• image

    Văn hoá ứng xử trường học 2023

    Thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội về tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc. Tuyên truyền, cổ vũ phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội; nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của đọc sách đối với việc nghiên cứu, giáo dục và hình thành nhân cách con người. Tuyên truyền biểu dương đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong phát triển văn hóa đọc; góp phần nhân rộng các mô hình điểm phát triển tốt văn hóa đọc trong cộng đồng.
Chương mới nhất