• image

    Tiết kiệm năng lượng 2022

    Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm (NLTK) và hiệu quả ở nước ta; Thông tin về việc thực hiện các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26); Thông tin về việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển sản phẩm, chuyển đổi thị trường, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tranh thủ kinh nghiệm và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực sử dụng NLTK và hiệu quả, tác hại của việc phát thải khí nhà kính, biến đổi khí hậu để các cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng NLTK và hiệu quả….,
Chương mới nhất