• image

    Bảo vệ môi trường 2022

    Tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện; Chính sách chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đưa môi trường cùng với kinh tế, xã hội là ba trụ cột trung tâm của phát triển; đưa công tác bảo vệ môi trường sang giai đoạn mới, từng bước xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, coi rác thải là tài nguyên; Các quy chuẩn, tiêu chuẩn và lộ trình áp dụng để thiết lập hàng rào kỹ thuật ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường vào Việt Nam...
Chương mới nhất