Nghe trực tiếp Gia đình Việt

Khi người già tham gia việc nhà và công tác xã hội
Người cao tuổi có vai trò hết sức quan trọng trong gia đình và xã hội. Với vốn kinh nghiệm quý báu, người cao tuổi luôn là trụ cột trong xây dựng các mối quan hệ trong gia đình, đồng thời góp phần tích cực trong xây dựng đời sống ở địa bàn dân cư.