• image

    Dự án sức khỏe cộng đồng 2022

    Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực y tế. Các vấn đề nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, duy trì mức sinh hợp lý; Hướng dẫn thực hành chế độ dinh dưỡng hợp lý ở các gia đình, cơ sở giáo dục và các cơ sở sản xuất, kinh doanh; Phòng chống tác hại của thuốc lá. Vận động người dân sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh nguồn nước; thực hiện tốt việc xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa lũ lụt; quản lý tốt rác thải sinh hoạt, an toàn thực phẩm.
Chương mới nhất